Privacy Statement

Dit privacy statement is in werking getreden op 1 mei 2018. In dit Privacy Statement informeert Van Dijk Advocatenkantoor u over de wijze waarop wij met uw (persoons)gegevens omgaan.

Algemeen

Van Dijk Advocatenkantoor eerbiedigt uw persoonlijke levenssfeer en respecteert uw privacy. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij achten het dan ook van groot belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens zoals opgenomen in de `Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)´ en de ‘Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)’. Uiteraard worden deze ook door ons nageleefd bij al onze activiteiten.

Persoonsgegevens en anonieme gegevens

Van Dijk Advocatenkantoor maakt een onderscheid tussen anonieme gegevens (gegevens die om technische redenen automatisch aan ons worden verstrekt) en persoonsgegevens (gegevens die u actief aan ons verstrekt).

Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, et cetera.

Anonieme gegevens zijn gegevens die niet kunnen worden herleid tot uw identiteit. Wij kunnen op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld door het invullen van uw gegevens op deze website of via een van onze opdrachtgevers. Anonieme gegevens kunnen worden verkregen door ons doordat u gebruikt maar van uw Internet Protocol adres (IP-adres). Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Ook dient de webserver te weten naar welk adres de pagina moet, waarvoor uw IP-adres wordt gebruikt.

Voor welke doelen worden uw (persoons)gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens:

  1. voor het verrichten van aangeboden diensten;
  2. om met u in contact te kunnen treden;
  3. uw reacties via de online formulieren zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Het op andere wijze verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt uitsluitend indien u Van Dijk Advocatenkantoor daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Wij kunnen wel uw gegevens aan eventuele derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen: met deze derden heeft Van Dijk Advocatenkantoor alsdan een zogenoemde verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig

Van Dijk Advocatenkantoor draagt tezamen met eventuele bewerkers zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daaruit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Wijziging Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement.

Google Analytics

Binnen de website worden Google Analytics cookies gebruikt. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten in lijn met de AVG wetgeving. In dit kader is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd voor uw privacy. De optie 'gegevens delen' in Google Analytics is uitgezet.

Vragen en recht op inzage en correctie

Indien u vragen heeft over de verwerking van (uw) persoonsgegevens of als u wijziging of correctie wenst, kunt u contact opnemen met Van Dijk Advocatenkantoor op telefoonnummer 030 – 3333 000 of e-mailadres info@vandijkadvocatenkantoor.nl.

Meer informatie
“Jarenlange ervaring in het strafrecht,
bestuursrecht en vreemdelingen- & asielrecht"
Bel direct: 030 33 33 000